Nacrt Pravilnika o pčelarstvu Fed. Ministarstvo poljoprivr

Ovdje možete ostaviti poruke vezano za proizvođače pčelarske opreme i ostalo

Nacrt Pravilnika o pčelarstvu Fed. Ministarstvo poljoprivr

PostPostao/la senad » 14 pro 2017, 21:03

Šta sadrži Nacrt Pravilnika o pčelarstvu, kojeg je Fed. Ministarstvo poljoprivrede uputilo na javnu raspravu do 29.12. 2017.


Objavljujemo Nacrt dugo očekivanog Pravilnika o pčelarstvu u Federaciji BiH, kojeg je ovih dana uputilo na javnu raspravu Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Nacrt je dostavljen i svim članicama Federalnog saveza pčelara. Istovremeno pozivaju se svi kantonalni savezi pčelara, društva pčelara, udruženja pčelara, pčelarske firme i ostali zainteresovani akteri da svoje komentare, sugestije i prijedloge dostave do 29. 12. 2O17. Godine na E-mail Saveza pčelara FbiH savezpfbih@bih.net.ba, ili na adrese Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: mirsad.cindrak@fmpvs.gov.ba i husnija.kudic@fmpvs.gov.ba. Sugestije možete dostaviti i u pisanoj formi na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ul. Marka Marulića br.2 71000 Sarajevo.

Podsjećamo, proljetos je ministar Šermsudin Dedić u razgovoru sa delegacijom Federalnog saveza pčelara najavio aktivnosti oko kvalitetnije zakonske regulative u pčelarstvu. (Pročitajte ovdje šta je kazao: http://www.bhpcelar.com/bosna-i-hercego ... og-saveza/)

U NASTAVKU POGLEDAJTE ŠTA SADRŽI NACRT PRAVILNIKA O PČELARSTVU
Ministar Dedić je proljetos primio Seju Delju, Suada Kahrimana i Selima Herića, te im obećao kvalitetniju zakonsku regulativu u pčelarstvu.

Na osnovu člana 37. stav (2) Zakona o stočarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva d o n o s i

PRAVILNIK O PČELARSTVU

POGLAVLJE I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uslovi za držanje, premještanje, zaštita pčelinjih zajednica, evidencija pčelinjaka i pčelinje paše i druga pitanja koja su od značenja za oblast pčelarstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Član 2.

(Definicije)

Uovom Pravilniku su u upotrebi pojmovi sa slijedećim značenjima:

a)„Pčelarstvo“ u smislu ovog Pravilnika smatra se držanje i uzgoj pčela, proizvodnja matica pčela, meda i drugih pčelinjih proizvoda;

b)„Pčelinja zajednica“ je roj pčela u košnici sa pripadajućim saćem, koji se sastoji od jedne matice, radilice i trutova tokom proizvodne sezone ;

c)„Pčelinjak“ (gazdinstvo sa pčelama) je skup košnica s pčelama koje su smještene na slobodnom prostoru, odnosno u posebnom stabilnom ili montažnom objektu, a može biti ugrađen u vozilo preuređeno za prijevoz; odnosno stacionirani ili pomični objekat u kojem su postavljene košnice i/ili oprema;

d)„Stacionarni pčelinjak“ je pčelinjak na kojem pčelinje zajednice borave tokom cijele godine;

e)Seleći pčelinjak je pčelinjak koji pčelar u sezoni cvatnje medonosnog bilja seli s paše na pašu;

f)Pčelar je fizičko lice, obrtnik ili pravno lice koje se bavi registriranom djelatnošću uzgoja pčela i posjeduje biološke (proizvodne jedinke) i tehničke kapacitete za pčelarstvo;

g)Pčelinja paša je bilje u razdoblju kada ga posjećuju pčele zbog skupljanja sirovina (nektar, medena rosa, propolis i pelud) za svoje proizvode;

h)Katastar pčelinjih paše jeste baza podataka o prostornom rasporedu pčelinjih paša, pčelinjaka i pčelara;

i)Pčelinji proizvodi su: rojevi pčela, matice, med, vosak, pelud, matična mliječ, propolis i pčelinji otrov;

j)Pčelinja hrana je: cvjetni prah-polen, nektar, med, medljika i voda;k)Bolest pčela je bolest koja nastaje djelovanjem virusa, bakterija i drugih mikroorganizama, te grinja koje isključivo napadaju pčelinje društvo (bolest društva, bolest odraslih pčela i bolest matice);

l)Pod pčelama se podrazumijevaju pčele radilice, trutovi i matice;

m)Stajalište je unaprijed dogovorena mikro lokacija na koju pčelar dovodi svoje pčelinje zajednice radi ispaše;

n)Apitehničke mjere su postupci u savremenoj tehnologiji pčelarstva (uzimljavanje pčelinjih društava, prehrana, proširenje legla i gnijezda, sprečavanje prirodnog rojenja, vještačko razrojavanje, proizvodnja matica, uzimljavanje, pčelar i slično);

o)Košnica je nastamba koja sadržava koloniju pčela medarica, koja se koristi za proizvodnju meda, ostalih proizvoda pčelarstva ili rasplodnog materijala pčela medarica i sve elemente potrebne za njihovo prezimljavanje;

p)Leto je otvor na prednjem dijelu košnice (ulaz u košnicu) ;

r)Pčelarske organizacije su pravna lica registrovana na osnovu Zakona o udrugama i fondacijama („Službene novine FBiH“, broj 45/02).

Član 3.

(Pčelarske organizacije)

(1)Pčelari se mogu učlanjivati u pčelarsku organizaciju – udruženje pčelara, na osnovu Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“ broj: 45/02).

(2)U okviru svoje organizacije pčelar ispunjava sve svoje obaveze i koristi svoja prava utvrđena Zakonom, podzakonskim propisima donesenim na osnovu zakona i normativnim aktima udruženja, pčelarske zadruge i Saveza pčelara.

(3)Pčelarske organizacije su obavezne promovisati pčelarstvo i stvarati uslove za njegov razvoj, prvenstveno pružanjem pomoći pčelarima.

(4)Pčelarske organizacije će u svom radu razvijati sve oblike saradnje pčelara, koji doprinose razvoju pčelarstva i suzbijati svaki vid nezdravih odnosa.

(5)Pčelari mogu pomoću pčela organizovano oprašivati biljne kulture uz ugovorene uslove.

(6)Općinske službe nadležne za poljoprivredu (u daljem tekstu: Općinska služba) u suradnji sa pčelarskim udruženjima izradit će plan pravilnog razmještanje košnica s pčelama vodeći računa o stanju ispašnih uvjeta.

(7)Pčele su opšti društveni interes, kao jedan od najvažnijih oprašivača, te faktor stabilnosti cjelokupnog ekološkog sistema.

POGLAVLJE II. USLOVI DRŽANJA I UZGOJA PČELA

ODJELJAK A. OPĆA I POSEBNA NAČELA

Član 4.

(Uzgoj pčela-Apis mellifera)

(1)Za uzgoj i reprodukciju pčela u Federaciji mogu se koristiti samo matice vrste pčela –Apis mellifera.(2)Unaprjeđivati pčelarstvo radi što potpunijeg iskorištavanja povoljnih uslova koji postoje u Federaciji.

(3)Razvijati i poticati pčelarske proizvodnje tako da bude od općeg interesa, da doprinese povećanju broja pčelinjih zajednica i povećanju proizvodnje pčelinjih proizvoda.

Član 5.

(Program razvoja pčelarstva)

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će izraditi trogodišnji Program razvoja pčelarstva u Federaciji najkasnije jednu godinu od dana objavljivanja ovog Pravilnika.

Član 6.

(Smještaj pčelinjaka)

(1)Pčelar je dužan postaviti pčelinjak tako da pčele ne smetaju najbližim susjedima, prolaznicima, stoci i javnom prometu.

(2)Ako su pčele na ispaši postavljene u blizini prometnica, potrebno je, lijevo i desno od fronta postavljenih košnica, staviti ploče ne manje dimenzije 500 x 500 mm sa naznakom: “Pažnja! Pčele na ispaši”.

(3)Poslije postavljanja pčelinjaka, mora se odmah na vidljivom mjestu postaviti ploča za obilježavanje pčelinjaka u skladu sa članom 21. ovog Pravilnika.

Član 7.

(Dužnosti pčelara)

(1)Pčelar je dužan brinuti se za pčelinju zajednicu, te vršiti:

a)zaštitu pčela i njenih staništa kroz održivo korištenje, koje treba doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti ekoloških sistema,

b)primjenu savremenih apitehničkih mjera u skladu sa načelima dobre pčelarske prakse i poduzimati sve mjere radi sprečavanja pojave i širenja bolesti pčela.

c)osigurati sve potrebne mjere radi sprečavanja pristupa domaćih i divljih životinja pčelinjaku,

d)osigurati higijenski ispravno pojilište za pčele.

Član 8.

(Ispaša pčela)

(1)Pčelar je obavezan imati pisanu saglasnost vlasnika ili korisnika zemljišta za ispašu pčela na njegovom zemljištu, ukoliko se paša ne odvija na zemljištu koje je u vlasništvu pčelara.

(2)Ako korisnik ispaše prouzroči materijalnu štetu vlasniku zemljišta, vlasnik zemljišta može tražiti da se pčelinjak ukloni.

(3)Korisnik ispaše je dužan ukloniti pčelinjak najkasnije u roku od sedam dana i nadoknaditi pričinjenu štetu.Član 9.

(Odbjegli roj pčela)

(1)Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta dužan je omogućiti pčelaru praćenje i hvatanje odbjeglog roja.

(2)Ako pčelar odnosno vlasnik roja pri njegovu traženju i hvatanju počini vlasniku odnosno korisniku zemljišta štetu, dužan je tu štetu nadoknaditi.

(3)Ako odbjegli roj vlasnik ne skine u roku od 24 sata smatra se da vlasnik nije poznat.

ODJELJAK B. UZGOJ PČELA U STACIONIRANOM PČELINJAKU

Član 10.

(Stacionirani pčelinjak)

(1)Uzgoj pčela u stacioniranom pčelinjaku vrši se pod slijedećim uslovima:

a)Da je pčelinjak postavljen na udaljenosti koja mora biti najmanje:

1)500 metara od proizvođačkih i prerađivačkih pogona, koji vrše preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno 100 metara od ostalih pogona,

2)minimalno 50 metara od objekata za boravak ljudi ili uzgoj životinja,

3)100 metara od predškolske ili školske ustanove, internata, igrališta i drugih sportskih terena za djecu i odrasle,

4)15 metara od kategorisanog puta, odnosno najmanje pet metara ako između pčelinjaka i kategorisanog puta postoji prepreka visine 2,20 metra (zid, objekat, gusto zasađena stabla, živa ograda, ograda bez otvora i drugo),

5)500 metara od susjednog pčelinjaka koji ima najmanje 21 košnicu ili 200 metara od susjednog pčelinjaka koji ima do 20 košnica, a koji se nalaze van naseljenog mjesta;

6)50 metara od prvog susjednog pčelinjaka, koji se nalazi u naseljenom mjestu.

b)da leta (otvori) svih košnica, nukleusa i oplodnjaka ne budu izravno okrenuta prema: vratima i prozorima stambenih i poslovnih zgrada, predškolskih i školskih ustanova, internata, štala za stoku i prema kategorisanim putevima, međi susjednog imanja.

c)pčelinjak do 10 pčelinjih zajednica kojem je izletna strana okrenuta prema tuđem zemljištu ili javnom putu mora biti udaljen od međe tuđeg zemljišta, odnosno ruba puta najmanje 10 metara.

d)Kod pčelinjaka koji ima 11-20 pčelinjih zajednica ova udaljenost treba biti najmanje 20 metara.

e)ako u pčelinjaku ima više od 20 pčelinjih zajednica udaljenost od izletne strane do ruba javnog puta mora biti najmanje 50 metara, a do međe tuđeg zemljišta najmanje 20 metara.

(2)Iznimno od odredbe stava (1) ovog člana udaljenost od susjednog pčelinjaka, može biti i manja ako se pčelari susjednih pčelinjaka ili vlasnici objekata za boravak ljudi ili uzgoj životinja o tome pisano saglase.(3) Stacionirani pčelinjak se može postaviti u zaštićenom području pod uslovima koje odredi upravljač zaštićenog područja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju zaštićena područja.

(4) Stacionirani pčelinjak se ne može postavljati u gusto naseljenoj gradskoj zoni, osim uz saglasnost općinske službe.

(5)Ograda iz stava (1) tačke a) podtačka 4) ovoga člana mora biti udaljena najmanje 4 metra od otvora košnice.

ODJELJAK C. UZGOJ PČELA U SELEĆEM PČELINJAKU

Član 11.

(Seleći pčelinjak)

(1)Uzgoj pčela može se vršiti u selećem pčelinjaku ako su ispunjeni uslovi iz

člana 10. stav (1), i člana 12. stav (1) ovog Pravilnika.

(2)Pčele se mogu seliti (zbog ispaše) samo iz područja slobodnih od zaraza i na nezaražena područja pčelinjim bolestima.

(3)Svaku pošiljku pčela mora pratiti svjedodžba o zdravstvenom stanju životinja.

(4)Preseljenje pčela dopušteno je samo ako su sve pčelinje zajednice zdrave što se dokazuje svjedodžbom o zdravstvenom stanju.

(5)Pčelinjak se ne može postaviti ispred ranije doseljenog pčelinjaka, ako se leta usmjeravaju u istom pravcu ranije doseljenog pčelinjaka.

(6)Prednost za postavljanje pčelinjaka ima pčelar koji je prvi formirao ili doselio pčelinjak na odabrano stajalište.

(7)U slučaju postavljanja selećeg pčelinjaka na novu lokaciju radi prezimljavanja pčelinjih društava, udaljenost između stajališta za prezimljavanje i najbližeg stacioniranog pčelinjaka mora biti najmanje 500 metara.

POGLAVLJE III. PRESELJENJE PČELA

Član 12.

(Zahtjev za smještaj pokretnog pčelinjaka)

(1)Pčelar koji prevozi svoj pčelinjak na teritoriju druge općine odnosno sa jednog mjesta na drugo mjesto na područje iste općine ili sa teritorije jednog kantona na područje drugog kantona, dužan je da ima rješenje o odobrenju za smještaj pokretnog pčelinjaka.

(2)Rješenje iz stava (1) ovog člana donosi općinska služba na čiju teritoriju se dovozi pčelinjak a na osnovu Zahtjeva za odobravanje smješta pokretnog pčelinjaka (Prilog I.) koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3)Zahtjev za donošenje rješenja iz stava (1) ovog člana sadrži:

a)Ime i prezime, odnosno naziv vlasnika pčelinjaka;

b)Jedinstveni identifikacioni broj pčelinjaka;

c)Broj pčelinjih društava/košnica koje se prevoze;

d)Polazno mjesto i odredište na koje se sele pčelinja društva;e)Vrijeme boravka pčela na traženoj lokaciji;

f)Relaciju, trasu puta kojom se namjerava prevoziti pčelinjak i

g)Ime i prezime pratioca pčela.

(4)Uz zahtjev iz stava (2) ovog člana, pčelar prilaže i pismenu saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zemljišta na kojem će biti postavljen pčelinjak kao i svjedodžbu o zdravstvenom stanju pčela.

Član 13.

(Dozvola za smještaj pčelinjaka)

(1)Općinska služba je dužna u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, odobriti ili odbiti postavljenje pčelinjaka na traženu lokaciju.

(2)Smatra se da je dozvoljeno smještanje pčelinjaka na traženom području ako se u propisanom roku iz stava (1) ovog člana ne izda saglasnost ili ne obavijesti pčelar.

(3)U slučaju pojave vremenske nepogode, požara, poplave, slabe paše, pčelar može da preseli pčelinjak bez odlaganja o čemu odmah obavještava nadležnu općinsku službu.

(4)Ne može se zabraniti doseljavanje pčelinjih zajednica na određena područja ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 10 i člana 12. stava (4), osim u slučaju prenatrpanosti ili zbog zaraznih bolesti pčela koje utvrdi nadležni veterinarski inspektor.

POGLAVLJE IV. KATASTAR PČELINJIH ISPAŠA

Član 14.

(Katastar pčelinje paše)

(1)Pčelinja ispaša se može organizirati u okviru prirodnih i drugih mogućnosti za iskorištavanje na određenom području i mora biti određena katastrom ispaše.

(2)Katastar pčelinjih paše je baza podataka o prostornom rasporedu pčelinjih paša, pčelinjaka , pčelara, i obavezna je podloga za uređivanje ispašnog reda između pčelara.

(3)Za izradu katastra pčelinjih ispaša koriste se mapa u omjeru 1: 25 000 ili 1: 50 000.

Član 15.

(Sadržaj katastra)

(1)Katastar pčelinje ispaše uspostavlja i vodi nadležna općinska služba za područje općine u saradnji sa udruženjima pčelara.

(2)Katastrom pčelinjih ispaša se određuje:

a)raspored i hektarska površina ispašnog izvora u ukupnom biljnom sastavu na tom području;

b)priroda ispaše, koja može biti oprašivački servis, razvojna ispaša, ekonomska ispaša, ili ispaša za održavanje koja omogućuje prezimljavanje ili dopunjavanje zimskih zaliha za pčele;

c)predviđeno vrijeme medenja;

d)smještaj svih stalnih pčelinjaka na tom području i tačan broj košnica;e)preporučeni broj košnica koje se mogu doseliti i preporučene lokacije na tom području u vrijeme pojedinih ispaša.

Član 16.

(Korištenje državnog pašnjaka)

(1)Korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu uređuje nadležna općinska služba u suradnji sa kantonom na čijem se području nalazi pašnjak.

(2)Kod utvrđivanja uvjeta iz stava 1. ovog člana, moraju se osigurati zaštita i uređenje pčelinjih pašnjaka, kao i opravdani interesi korisnika pašnjaka.

Član 17.

(Pčelinja ispaša)

(1)Pčelar je dužan da stalno radi na proširivanju pčelinje ispaše zasađivanjem i njegovanjem bilja, koje koriste pčele i preseljenjem pčela na mjesto gdje bi pčele mogle imati bolju ispašu.

(2)Pčelarske organizacije/savez, udruge, zadruge/ trebaju, međusobno i u suradnji sa odgovarajućim naučno-stručno ustanovama raditi na uvođenju novog medonosnog bilja u cilju obogaćivanja pčelinjih paša.

(3)Nadležne općinske službe će u suradnji sa udruženjima napraviti Plan selidbe pčelinjih zajednica na sezonske ispaše imajući u vidu kapacitet određenih lokacija, stanje pčelinjih ispaša i o tome obavijesti pčelare najbržim putem.

POGLAVLJE V. EVIDENCIJA PČELARA I PČELINJAKA

Član 18.

(Registar pčelara i pčelinjaka)

(1)Evidencija pčelara i pčelinjaka vodi se u Registru pčelara i pčelinjaka ( u daljem

tekstu Registar) koji čini sastavni dio centralne baze podataka Registra poljoprivrednih gazdinstava (RPG) u Federaciji.

(2)Upis u Registar je obavezan za sve pčelare i pčelinjake na teritoriju Federacije.

(3)Uslov za upis u Registar na teritoriju Federacije jeste da je pčelar prethodno registriran u RPG/RK.

(4)Registar vodi nadležna općinska služba, evidentirane podatke dostavlja

Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

(5)Prijava za upis u Registar podnosi se nadležnoj općinskoj službi na propisanom obrascu (Prilog II) koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 19.

(Sadržaj registra)

Registar sadrži slijedeće podatke:

a) Jedinstveni identifikacijski broj pčelinjaka;b)Registracioni broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG);

c)Ime i prezime fizičkog ili naziv pravnog lica, adresu, telefon, JMB pčelara ili

ID za pravno lice;

d)Ukupan broj košnica kao i tip košnica;

e)Katastarsku općinu, katarski broj parcele i geografske koordinate parcele (GIS) ako su određene;

f)Tip pčelinjaka (stacionarni, pokretni).

Član 20.

(Ažuriranje podataka)

(1)Svaku promjene na pčelinjaku u odnosu na podatke iz prijave pčelar je dužan prijaviti nadležnoj općinskoj službi u roku od 10 dana.

(2)Ažuriranje podataka o broju pčelinjih zajednica vrši se u nadležnoj službi dva puta godišnje u periodu 01-30.04 i 01-31.09. tekuće godine.

(3)Do uspostave Registra, evidenciju će voditi nadležna općinska služba kroz

RPG/RK i pomoćnu evidenciju u Excel formatu.

Član 21.

(Postupak obilježavanja)

(1)Postupkom obilježivanja i evidentiranja, svakom pčelinjaku dodjeljuje se jedinstveni identifikacijski broj gazdinstva iz Registra ili do uspostave iste registarski broj RPG-a.

(2)Obilježivanje pčelinjaka vrši se identifikacijskom pločom,

(3)Identifikacijska ploča za obilježivanje pčelinjaka je pravougaonog oblika najmanje visine 300 mm i dužine 600 mm.

(4)Identifikacijska ploča mora sadržavati sljedeće podatke:

a)Ime i prezime ili naziv obrta ili pravnog lica;

b)Adresa, telefonski broj vlasnika;

c)Oznaku Ministarstva – ” FMPVŠ”;

d)Identifikacijski broj pčelara i pčelinjaka;

e)Ukupan broj košnica;

f)Podaci se ispisuju slovima visine do 50 mm latiničnim pismom;

(5) Izradu i postavljanje identifikacijske ploče na pčelinjaku provodi vlasnik.

POGLAVLJE VI. PREVOZ PČELA

Član 22.

(Pčelarska vozila)

Pčelarska vozila su vozila namijenjena i konstrukcijski prilagođena za prijevoz pčela, registracija, tehnički uvjeti korištenje regulisana su Zakonom o sigurnosti saobraćaja u BiH (Službeni glasnik BiH broj: br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 , 18/13 i 8/17) pod zakonskim provedbenim propisima koje donosi nadležno Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Član 23.(Evidencija o pčelarskim vozilima)

Općinska služba će u saradnji sa udruženjima pčelara voditi evidenciju pčelarskih vozila, a ista će sadržavati podatke na osnovu kojih je vidljivo ko je seleći pčelar, vrsta vozila, karakteristike vozila, kao i drugi neophodni podaci o utvrđivanju statusa selećih pčelara.

Član 24.

(Prijevoz pčela)

(1)Pčele je dozvoljeno prevoziti u odgovarajućim prijevoznim sredstvima, pri čemu leta i stabilnost košnica tokom prijevoza moraju biti osigurana zbog sigurnosti saobraćaja, zašite ljudi i dobrobiti pčela.

(2)Pčelar je dužan tokom prijevoza pčele, provoditi procedure Dobre pčelarske prakse.

(3)Pčelinje zajednice koje se sele na ispašu moraju obavezno imati pratioca.

(4)Paketni rojevi i matice s pčelama pratiljama koje se prevoze ne trebaju imati pratitelja.

POGLAVLJE VII. ZAŠTITA PČELA

ODJELJAK A. UPOTREBA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

Član 25.

(Mjere zaštite)

(1)Strogo je zabranjeno uništavanje pčelinjih zajednica, nanošenje štete pčelinjim zajednicama i pčelinjaku u cijelosti.

(2)Pčelar je dužan osigurati pčelinje zajednice od štetnih uticaja pesticida i ostalih hemijskih sredstava, naročito kada dobiju obavještenje o zaprašivanju bilja u okolini pčelinjaka.

(3)Poljoprivredni proizvođač koji upotrebljava sredstvo za zaštitu bilja koje je opasno za pčele, ako se u blizini nalaze pčelinjaci, obavezan je neposredno obavijestiti pčelare, udruženje pčelara, kao i putem medija (Internet, lokalni radio) lokalnu zajednicu, širu javnost o provođenju mjera zaštite bilja hemijskim sredstvima najkasnije 48 sati prije prskanja.

(4)Proizvodni pogoni koji se bave preradom voća, grožđa i drugih sličnih proizvoda, kad su u stanju štetnom za zdravlje pčela (vrenje i slično) moraju korištenu onečišćenu ambalažu držati u zatvorenim prostorijama ili je na drugi način učiniti nedostupnim pčelama.

(5)Udruženja pčelara će tokom godine najmanje dva puta provoditi zajedničke aktivnosti sa Udruženjima proizvođača voća i povrća oko edukacije i širenja svijesti o značaju pčelarstva za razvoj voćarske i povrtlarske proizvodnje.

Član 26.

(Upotreba zaštitnih sredstava)

(1)Kada je pčelar neposredno ili drugim putem dobio obavijest o upotrebi zaštitnih sredstava za bilje a koja mogu biti otrova za pčele, dužan je poduzeti neophodnemjere za zaštitu pčela, kao što su zatvaranje košnica ili privremeno preseljenje košnica na drugu lokaciju koja nije ugrožena.

(2)Ako vlasnik pčelinjaka ne poduzme mjere zaštite iz prethodnog stavka, ne može zahtijevati naknadu štete koja bi mogla nastati uginućem pčela.

(3)U slučaju da se vrijeme tretiranja biljnih vrsta hemijskim sredstvima odgađa, organizator ovog posla je dužan o tome obavijestiti pčelare.

(4)Prije svakog tretiranja bilja zaštitnim sredstvima organizator je obvezan ponoviti postupak obavještavanja.

ODJELJAK B. SUZBIJANJE PČELINJIH BOLESTI

Član 27.

(Briga o zdravstvenom stanju pčela)

(1)Pčelar trajno vodi brigu o zdravstvenom stanju pčelinjih zajednica.

(2)U cilju sprečavanja pčelinjih bolesti pčelar održava čistoću na pčelinjaku i ličnu higijenu pri radu sa pčelama.

(3)Poljoprivredni proizvođači i pčelar dužni su ukloniti ambalažu i posude u kojima je vršeno rastvaranje preparata štetnih za pčele.

(4)Pčelar poduzima posebne mjere radi sprečavanja pojave grabeži s ciljem osiguranja normalnog razvoja pčelinje zajednice.

Član 28.

(Kontrola zdravstvenom stanju pčela)

(1)Pčelar je obvezan educirati se za suzbijanje pčelinjih bolesti do nivoa da je sposoban prepoznati simptome najznačajnijih bolesti i štetnika pčela.

(2)Prilikom svakog pregleda pčelinjih zajednica, pčelar treba redovno kontrolirati zdravstveno stanje pčela, pratiti moguće simptome koji ukazuju na prisustvo neke od bolesti i štetnika te poduzeti mjere za preventivno djelovanje i eventualno liječenje pčela.

(3)Udruženja i Savez pčelara posebno vode brigu o upoznavanju pčelara sa najznačajnijim bolestima i šetnicima, sistemskom praćenju kretanja bolesti, štetnika, gubitaka pčelinjih zajednica te zakonskim propisima o zaštiti pčela od bolesti.

Član 29.

(Suzbijanje bolesti pčela)

(1)Suzbijanje zaraznih pčelinjih bolesti je obaveza vlasnika pčelinjih zajednica, veterinarske organizacije i veterinarske inspekcije.

(2)U slučaju pojave prvih znakova opasnih bolesti (Američka gnjiloča i dr) ili sumnje na bolest, pčelar je dužan odmah:

a)prijaviti veterinarskoj organizaciji sumnju na oboljenje i

b)omogućiti nesmetan rad organa, koji vrši pregled pčela po nalogu veterinarske inspekcije.(3)Prilikom dijagnostičkih i drugih ispitivanja u cilju preventive i kod kontrole zdravstvenog stanja pčela i pčelinjih proizvoda, u skladu sa Programom o prevenciji bolesti pčela i sitnih životinja za tekuću godinu pčelari su dužni pružiti punu pomoć ovlaštenim organima.

Član 30.

(Primjena uputstva o lijeku)

Pčelari su obavezni, u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine:

a)da sredstva pri liječenju pčelinjih bolesti upotrebljavaju na osnovu uputstva, odnosno odluke veterinarskih organa, kako bi se spriječilo njihovo prisustvo u medu i drugim pčelinjim proizvodima;

b)stavljati u promet samo one pčelinje proizvode koji ne mogu ugroziti zdravlje ljudi.

POGLAVLJE VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

(Provođenje pravilnika)

(1)Nadležni inspekcijski organi će pratiti provođenje odredbi ovog Pravilnika u skladu sa čl.52, 53. i 54. Zakona o stočarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13).

(2)U opravdanim slučajevima (sigurnost ljudi, masovna pojava bolesti, prenapučenost košnicama) nadležni inspekcijski organ može zabraniti držanje pčela na određenom prostoru ili zabraniti premještanje istih u određenim područjima u skladu sa posebnim propisom koji donese nadležni organ Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona ili općina.

(3)Veterinarska inspekcija u saradnji sa pčelarskim organizacijama inicira preventivne mjere u cilju sprječavanja pojave pčelinjih bolesti.

Član 32.

(Stupanje na snagu)

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama FBiH“.PRILOG I

__________________________________________

Ime i prezime/naziv pčelara

Jedinstveni identifikacioni broj pčelinjaka

______________________________________

Adresa

_____________________________________________

Telefon

Općinska služba _____________________________

Općina

Z A H T J E V

za odobravanje za smještaj pokretnog pčelinjaka

Obraćam vam se ovim zahtjevom da mi u skladu sa važećim propisom, odobrite smještaj pokretnog pčelinjaka na teritoriji općine__________________.

Želim preseliti pčelinjak sa lokacije:
Općina Broj pčelinjih
društava/košnica
Katastarska Katastarska čestica broj
općina
Na sljedeću lokaciju:
Općina Broj pčelinjih
društava/košnica
Katastarska općina Katastarska čestica broj

GIS X i Y koordinate
Planirano vrijeme Od: Do; Ukupno dana
boravka pčela na
traženoj lokaciji

Predviđena relacija,tj. trasa puta kojom se namjerava prevoziti pčelinjak

________________________________________________________

Ime i prezime pratioca pčela________________________________________

I Z J A V A

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da pčele u navedenom pčelinjaku ne sadrže promjene karakteristike za bolest američka kuga pčelinjeg legla.

U___________, dana_____ 20 _____ godine.

Podnosioca zahtjeva:

———————————–

Prilog:

-Saglasnost vlasnika zemljištaPRILOG II

Upis u Registar pčelara i pčelinjaka

Jedinstveni identifikacijski broj/RPG——————————————————————

Jedinstveni identifikacijski broj pčelinjaka———————————————————–

JMB pčelara ili ID za pravno lice,

Ime i prezime / Naziv pravne osobe:

————————————————————————————————————

Mjesto stanovanja / Sjedište

————————————————————————————————————

Ulica i kućni broj

————————————————————————————————————

Broj pošte/ Poštanski ured

————————————————————————————————————

Općina/ Kanton

————————————————————————————————————

Telefon Fax E-mail

————————————————————————————————————

Broj pčelinjih zajednica i tipovi košnica – LR DB Nukleusi AŽ Ostale Pletare i sl

———————————————————————————————————–

UKUPNO ZAJEDNICA —————————————————————————-

Lokacije stacionarnih pčelinjaka:

Katastarsku općinu, katarski broj parcele

————————————————————————————————————

Adresa: x koordinata , y koordinata

————————————————————————————————————

Broj pčelinjih zajednica stacioniranog pčelinjaka————————————————–

————————————————————————————————————

Seleći pčelinjaci: ————————————————————————————-

Broj pčelinjih zajednica: —————————————————————————

U ————————–,201__ godine
Pčelar Općinski službenik
Do uspješnog pčelarenja bez predrasuda.
Avatar korisnika
senad
Site Admin
 
Postovi: 3029
Pridružen: 12 tra 2008, 13:56
Lokacija: Grapska // Klokotnica

Re: Nacrt Pravilnika o pčelarstvu Fed. Ministarstvo poljopr

PostPostao/la cerex » 18 pro 2017, 19:01

S obzirom da do sada nismo imali nikakav pravilnik, ovaj je odlican iako u njemu postoji puno nedorecenosti.Nadam se da cemo u skorije vrijeme uvesti obavezu maticenja kosnica kao i redovnog zdravstvenog pregleda kosnica, obavezu tretiranja protiv varoe u istom terminu i itd. Senade zasto forum ne podrzava slike iz photobucket-a od kako se je resetevao ?
cerex
Čita i piše, odličan
 
Postovi: 731
Pridružen: 04 tra 2013, 20:38
Lokacija: Sanski Most

Re: Nacrt Pravilnika o pčelarstvu Fed. Ministarstvo poljopr

PostPostao/la Stipo » 20 pro 2017, 20:33

cerex napisao:S obzirom da do sada nismo imali nikakav pravilnik, ovaj je odlican iako u njemu postoji puno nedorecenosti.Nadam se da cemo u skorije vrijeme uvesti obavezu maticenja kosnica kao i redovnog zdravstvenog pregleda kosnica, obavezu tretiranja protiv varoe u istom terminu i itd. Senade zasto forum ne podrzava slike iz photobucket-a od kako se je resetevao ?

Slika
Evo radi photobucket. Ja ne znam u čemu imaš problem.
Pčelar uvjek ima nešto naučiti.
Koristim samo Bio Vit Clean Koristim samo Bio Vit Clean
Avatar korisnika
Stipo
Aktivan
 
Postovi: 2822
Pridružen: 05 kol 2009, 01:32
Lokacija: Vidoši Livno

Re: Nacrt Pravilnika o pčelarstvu Fed. Ministarstvo poljopr

PostPostao/la Stipo » 20 pro 2017, 20:48

Pa kolega imali smo neki pravilnik koji se negdje poštovao negdje nije.
Policija je po tome pravilniku redovno kontrolirala Hercegovcima prevoz pčela u Livno i Glamoč. Ljudima se tražila potvrda o ispravnosti pčela i mjesto na koje se pčele prevoze.
Bio sam prisutan takvoj kontroli prevoza gdje policija traži sve potvrde i dozvole.
E sada po kojem su to pravilniku izdavane potvrde drugo je pitanje ali pravilnik je neki bio.
Ovaj sada predlog pravilnika ima neke nove stavke o pčelarskom katastru.
No ima stavka kod prevoza da se potvrda mora izdavati i kod prevoza unutar općine i kantona. To se sukobi sa drugim pravilnikom o prevozu životinja u kojem piše da za životinje koje se prevoze unutar općine i kantona nije potrebna dozvola za prevoz i potvrda o zdravstvenoj ispravnosti životinje.
No bilo kako bilo pozdravljam dodatak pravilnika o registru pčelinjaka i paše.
Pčelar uvjek ima nešto naučiti.
Koristim samo Bio Vit Clean Koristim samo Bio Vit Clean
Avatar korisnika
Stipo
Aktivan
 
Postovi: 2822
Pridružen: 05 kol 2009, 01:32
Lokacija: Vidoši Livno

Re: Nacrt Pravilnika o pčelarstvu Fed. Ministarstvo poljopr

PostPostao/la senad » 21 pro 2017, 20:57

cerex napisao:S obzirom da do sada nismo imali nikakav pravilnik, ovaj je odlican iako u njemu postoji puno nedorecenosti.Nadam se da cemo u skorije vrijeme uvesti obavezu maticenja kosnica kao i redovnog zdravstvenog pregleda kosnica, obavezu tretiranja protiv varoe u istom terminu i itd. Senade zasto forum ne podrzava slike iz photobucket-a od kako se je resetevao ?


photobucket.com je pobrisao sve fotke na free acounte i moje fotke su sve izbrisane. Vjerovatno su bili neki rokovi da se nešto poduzme. I meni je žao zbog toga .
JA sam pokušao da nađem te slike na serveru , međutim nema , samo poneka je ostala.
Do uspješnog pčelarenja bez predrasuda.
Avatar korisnika
senad
Site Admin
 
Postovi: 3029
Pridružen: 12 tra 2008, 13:56
Lokacija: Grapska // Klokotnica

Re: Nacrt Pravilnika o pčelarstvu Fed. Ministarstvo poljopr

PostPostao/la senad » 21 pro 2017, 20:59

Stipo napisao:
cerex napisao:S obzirom da do sada nismo imali nikakav pravilnik, ovaj je odlican iako u njemu postoji puno nedorecenosti.Nadam se da cemo u skorije vrijeme uvesti obavezu maticenja kosnica kao i redovnog zdravstvenog pregleda kosnica, obavezu tretiranja protiv varoe u istom terminu i itd. Senade zasto forum ne podrzava slike iz photobucket-a od kako se je resetevao ?

Slika
Evo radi photobucket. Ja ne znam u čemu imaš problem.


Stare slike koje su bile na photobucketu su skinute!

Svakako novi upload ide tu nema problema. Tamo na temi matice smoizgubili sve fotke mada ih ima u rezervi pa ću pokušat bar tamo ubacit .
Do uspješnog pčelarenja bez predrasuda.
Avatar korisnika
senad
Site Admin
 
Postovi: 3029
Pridružen: 12 tra 2008, 13:56
Lokacija: Grapska // Klokotnica

Re: Nacrt Pravilnika o pčelarstvu Fed. Ministarstvo poljopr

PostPostao/la senad » 21 pro 2017, 21:03

Što se tiče novog pravilnika u toku su rasprave i poduzimaju se mjere i radnje da to bude kako treba.
Ovaj nacrt pravilnika ima niz nedostataka i proturiječnosti.
NAdam se da će se uraditi kvalitetna pravilnik koji će olkašati pčelaru .
Do uspješnog pčelarenja bez predrasuda.
Avatar korisnika
senad
Site Admin
 
Postovi: 3029
Pridružen: 12 tra 2008, 13:56
Lokacija: Grapska // Klokotnica

Re: Nacrt Pravilnika o pčelarstvu Fed. Ministarstvo poljopr

PostPostao/la Stipo » 21 pro 2017, 21:34

Moje slike one stare nisu obrisane i mislim da nije do photo bucketa nego možda ste premještali slike na nova odredišta i tako izgubili ispravne linkove od slika.
:lol:
Pčelar uvjek ima nešto naučiti.
Koristim samo Bio Vit Clean Koristim samo Bio Vit Clean
Avatar korisnika
Stipo
Aktivan
 
Postovi: 2822
Pridružen: 05 kol 2009, 01:32
Lokacija: Vidoši Livno

Re: Nacrt Pravilnika o pčelarstvu Fed. Ministarstvo poljopr

PostPostao/la cerex » 21 pro 2017, 23:43

Stipo vidim da je u tebe sve u redu.Nista nisam dirao, premjestao jednostavno nakon optimizacije foruma desilo se to, slike imam u arhivi i interesuje me kako to vratiti nazad? Zaboravih te pitati je li to na slici prodajes deterdzent na kilo :D
cerex
Čita i piše, odličan
 
Postovi: 731
Pridružen: 04 tra 2013, 20:38
Lokacija: Sanski Most

Re: Nacrt Pravilnika o pčelarstvu Fed. Ministarstvo poljopr

PostPostao/la Stipo » 22 pro 2017, 18:50

cerex napisao:Stipo vidim da je u tebe sve u redu.Nista nisam dirao, premjestao jednostavno nakon optimizacije foruma desilo se to, slike imam u arhivi i interesuje me kako to vratiti nazad? Zaboravih te pitati je li to na slici prodajes deterdzent na kilo :D

Ne prodajem nego koristim za ....
Pčelar uvjek ima nešto naučiti.
Koristim samo Bio Vit Clean Koristim samo Bio Vit Clean
Avatar korisnika
Stipo
Aktivan
 
Postovi: 2822
Pridružen: 05 kol 2009, 01:32
Lokacija: Vidoši Livno

Re: Nacrt Pravilnika o pčelarstvu Fed. Ministarstvo poljopr

PostPostao/la senad » 22 pro 2017, 19:19

Evo ja sada baš gledam na photobucketu kod mene sada imaju sve fotke -vratili su ili je bilo i preseljenje pa pa nisam vido ili je neki drugi razlog . Moram sada vidjet za što se ne vide na forumu.
Da je do foruma ne bi bilo ni Stipini slika.
Do uspješnog pčelarenja bez predrasuda.
Avatar korisnika
senad
Site Admin
 
Postovi: 3029
Pridružen: 12 tra 2008, 13:56
Lokacija: Grapska // Klokotnica

Re: Nacrt Pravilnika o pčelarstvu Fed. Ministarstvo poljopr

PostPostao/la Stipo » 28 pro 2017, 01:24

senad napisao:Evo ja sada baš gledam na photobucketu kod mene sada imaju sve fotke -vratili su ili je bilo i preseljenje pa pa nisam vido ili je neki drugi razlog . Moram sada vidjet za što se ne vide na forumu.
Da je do foruma ne bi bilo ni Stipini slika.

Klikom na mjesto gdje je trebala biti slika pokaže se link slike ali slika nije na tome linku pa se slika ne vidi.
Mislim da je:
Slika unutar photobucketa premještena na drugu lokaciju.
Pčelar uvjek ima nešto naučiti.
Koristim samo Bio Vit Clean Koristim samo Bio Vit Clean
Avatar korisnika
Stipo
Aktivan
 
Postovi: 2822
Pridružen: 05 kol 2009, 01:32
Lokacija: Vidoši Livno


Vrati se na: INFORMACIJE

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 0 gostiju

cron